سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صدا و سیما 
مدیر  
 
 
اجرائی 
همکاری 
صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
شبکه معارف صدا 
مدیریت فرهنگى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
صدا و سیما – معارف 
مدیریت گروه فلسفه و کلام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامى 
مدیریت پژوهشهای برنامه اى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امیرکبیر - تفرش 
مدیریت دفتر فرهنگی هنری  
 
 
اجرائی 
همکاری 
صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
شبکه معارف صدا 
مدیریت فرهنگی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
صدا و سیما – معارف 
مدیریت گروه فلسفه و کلام 
 
 
ارزیاب 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی 
مدیریت پژوهشهای برنامه ای 
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه اميركبير 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايى 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
موسسه مهدويت 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه امیرکبیر 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
موسسه مهدویت 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
-----